Pro Pitkäjärvi ry yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Pitkäjärvi ry ja sen kotipaikka on Nummi-Pusulan kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Pitkäjärven vesialueen ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä siten asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:

 • Kokoaa Nummen Pitkäjärven hoidosta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja yhteisöt yhtenäiseen toimintaan järven säilyttämiseksi puhtaana ja kelvollisena virkistys- ja kalastuskäyttöön.
 • Kokoaa saatavissa olevia tietoja järven tilasta ja kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä sekä teettää tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi.
 • Antaa suosituksia neuvoo ja avustaa erilaisissa vesiensuojelukysymyksissä.
 • Tekee esityksiä epäkohtien poistamiseksi ja tiedottaa jäseniään tehdyistä toimenpiteistä.
 • Edistää yhteistyötä viranomaisten, vesialueiden omistajien, kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden järven käyttäjien välillä.
 • Ehkäisee sovitellen ja selvityksiä toimittamalla ristiriitoja vesienhoitoa ja -suojelua koskevissa kysymyksissä.
 • Harjoittaa vesiensuojelua ja -hoitoa koskevaa valistustoimintaa.
 • Ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys hankkii varoja voittoa tavoittelematta järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tekemällä talkootöitä, suorittamalla keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen on kuitenkin kuultava jäsentä ennen erottamista.

5. Jäsen- ja kannatusmaksu

Vuotuisen jäsen- ja kannatusmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattava jäsen maksaa kannatusmaksun, joka vähintään on vuotuisen jäsenmaksun suuruinen ilman ylärajaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta siten, että kolme jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallisen lehden ilmoituksen välityksellä ja kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus
 8. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.